اکس وسل

xVessel برند جدید و پیشرو در پوشاک خیابانی مدارس است که بر بازار آسیا، به ویژه در کفش، تسلط دارد.